Udlejningsbetingelser

§ 1. Oplysninger om feriehuset skal være korrekte og ajourførte, ændringer bedes hurtigst muligt meddelt Danibo.

 

§ 2. Ferieboligen skal være lovmæssigt i orden, velholdt og absolut hovedrengjort til sæsonen og fuldt møbleret. Servicen skal være i orden og tilstrækkelig til min. det antal personer huset må bebos af + 4 personer. I huse med opvaskemaskine skal der være service x 2Senge, køjer, madrasser, dyner, puder og rullemadrasser skal være lækre og rene. Pæne og nye rengøringsrekvisitter og rengøringsmidler skal være til stede.

Ejer er pligtig til at tilstræbe den samme nøgle til alle husets udvendige døre, redskabsskur samt postkasse.

 

§ 3. Ferieboligen må i udlejningsperioden kun benyttes af lejerne. Ejer kan efter nærmere aftale med Danibo eventuelt disponere over sommerhuset i de perioder, hvor Danibo har dispositionsretten. Det er ingen selvfølge, at lørdag er ankomstdag.

 

§ 4. Danibo betaler skader op til kr. 12.000,-, minus en selvrisiko på kr. 500,-. Skader bedes omgående meddelt Danibo skriftligt. Erstatning ydes i de tilfælde, hvor hverken lejer, lejers forsikring eller ejers forsikring dækker skaden. Eventuelle særlige udgifter skal af ejer være tydeligt afmærket i huset, f.eks. brug af pejsebrænde, telefon m.m.

 

§ 5. Ejer accepterer ved sin underskrift, at Danibo kan rekvirere håndværkere til udbedring af mindre skader og evt. mindre supplerende indkøb.

 

§ 6. Berettigede reklamationer fra lejers side, der ikke kan eller vil blive bragt i orden af ejer, tillader ophævelse af lejemålet. Ejers misligholdelse af kontrakten medfører erstatningspligt. Eventuelle retsstridigheder afgøres i den retskreds, hvori ferieboligen er beliggende. I tilfælde af salg inden for kontraktperioden forpligter ejer sig til at oplyse den kommende ejer om opfyldelse af udlejningsaftalen og dens betingelser, hvilket bør indføres i slutsedlen. I modsat fald er ejer erstatningspligtig over for Danibo.

 

§ 7. Kontrakten gælder for kalenderåret, idet dog lejemål, der rækker få dage ind i det nye år respekteres. Separate lejemål, der afsluttes senest 28-12-2018 eller påbegyndes tidligst 3-1-2019, må afregnes til sæson E.

Nærværende aftale fortsætter, såfremt ikke andet er aftalt, automatisk kommende kontrakt år, hvis den ikke, fra én af parternes side, opsiges i anbefalet brev eller pr. mail med bekræftelse fra Danibo på modtagelsen inden 1. maj 2018. Danibo vil 2 – 3 uger før opsigelsesfristen fremsende fornyet udlejningsaftale. Såfremt ejer ikke inden den fastsatte frists udløb reagerer herimod, er de nye priser gældende.

 

§ 8. Afregning foretages hver ultimo i måneden, eller førstkommende hverdag derefter, forud for lejemålets påbegyndelse til og med ankomst d. 25. i den kommende måned. Første afregning for året 2018 foretages den 1-2-2018. El- og telefonforbrug afregnes løbende bagud. Kontrakter indgået med kort varsel afregnes førstkommende ultimo (kan ikke afregnes forud).

Udlejningsstatus er 24 timer i døgnet tilgængelig på Danibos hjemmeside www.danibo.dk og brug af ejerlogin. Udlejningsoversigten vil til enhver tid vise den aktuelle status. Vi gør her opmærksom på, at status også kan ændre sig med indgåede annulleringer, og lejemål vil derefter udgå fra listen. Vi anbefaler således ejer løbende at holde sig orienteret med husets udlejningsstatus via Danibos hjemmeside og brug af ejer log-in.

 

§ 9. Danibo garanterer for fuld leje, såfremt lejeren afbestiller et allerede bekræftet og betalt lejemål senere end 30 dage før lejeperiodens start. Ret til genudlejning forbeholdes. Ejer kan således kun disponere over sit hus i forbindelse med en annulleret kontrakt efter aftale med Danibo.

 

§ 10. Danibo - Fanø Sommerhusudlejning påtager sig de fulde markedsføringsomkostninger og katalogisering. Kontrol og rengøring mellem lejemålene foretages af Danibo.

 

§ 11. Der tages forbehold for force majeure, strejke, krig og truende forhold.

 

§ 12. Danibo - Fanø Sommerhusudlejning indehaves af Hanne og Lene Thyssen.